Polityka prywatności AliveCor

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 30 kwietnia 2020 r.

Witamy w AliveCor! Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje sposób, w jaki firma AliveCor, Inc. („AliveCor”, „nasza firma” lub „firma AliveCor”) gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje, które uzyskuje na temat korzystania przez użytkownika z witryny internetowej alivecor.com („Witryna”), aplikacji Kardia™ („Aplikacja”) i oprogramowania KardiaPro™ („KardiaPro”), łącznie zwanych „Usługami”, w tym informacje zgromadzone z urządzeń AliveCor (np. KardiaMobile®), które użytkownik łączy ze swoim urządzeniem mobilnym w celu uruchomienia Aplikacji.

Czy niniejsza Polityka dotyczy użytkownika?

 • Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osobistych zastosowań Usług AliveCor na całym świecie i nie użytkownik nie powinien korzystać z Usług AliveCor, jeśli nie akceptuje niniejszej Polityki prywatności.
 • Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do podmiotów danych z EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), chyba że podmiot danych korzysta z Usług pod kierunkiem lekarza, a lekarz oraz podmiot danych/pacjent zawarli między sobą umowę obejmującą korzystanie z Usług. W takim przypadku lekarz lub jego instytucja jest Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem/przez KardiaMobile oraz przez Aplikację, a zastosowanie będzie miała polityka prywatności lekarza lub jego instytucji, a nie niniejsza Polityka prywatności.
 • Jeśli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych lub innego kraju spoza EOG, jego dane są przechowywane w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystując lub pobierając Usługę, użytkownik wyraża zgodę na to, że jego dane osobowe, w tym wszelkie informacje o jego stanie zdrowia, które przekazuje bezpośrednio firmie AliveCor lub które nasza firma gromadzi podczas korzystania przez użytkownika z Usługi, mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i tam przechowywane.
 • Jeśli użytkownik jest rezydentem EOG, jego dane są przechowywane na trenie Unii Europejskiej.

Informacje, które firma AliveCor gromadzi na temat użytkownika.

Firma AliveCor gromadzi informacje przesyłane bezpośrednio od niego, z urządzeń i usług stron trzecich, z którymi się łączy, a także automatycznie za pośrednictwem Usługi, z której korzysta.

Kiedy użytkownik tworzy, aktualizuje lub dodaje informacje do swojego profilu. Kiedy użytkownik rejestruje się w Usłudze, firma AliveCor gromadzi podane przez niego dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, płeć, wzrost oraz datę urodzenia. Nasza firma gromadzi również wszelkie informacje dodatkowe, które użytkownik zdecyduje dodać do swojego profilu, w tym: wagę, wskaźnik masy ciała (BMI), czy jest palaczem czy niepalącym, jego stan zdrowia, informacje związane z przyjmowanymi lekami, jego identyfikator pacjenta, a także poziom jego aktywności.

Gromadzimy informacje dodatkowe z Urządzeń, które użytkownik łączy ze swoją Aplikacją:

 • Gdy użytkownik korzysta z urządzenia Kardia. Gromadzimy nieprzetworzone zapisy z elektrokardiogramu („EKG”), średnie tętno oraz lokalizację na ciele, w której wykonano zapis EKG (np. koniuszki palców, klatka piersiowa, kończyny itp.). Gromadzimy informacje dodatkowe z urządzenia mobilnego użytkownika w momencie nagrywania, w tym dane z akcelerometru, czas lokalny, lokalną strefę czasową oraz lokalizację geograficzną.

  Użytkownik może używać swojego urządzenia mobilnego w celu dodawania notatek, znaczników lub notatek głosowych do zapisów EKG dokonanych za pomocą dowolnego podłączonego urządzenia. Wielu użytkowników korzysta z tej funkcji, aby uzupełniać zapisy EKG o informacje o swoich objawach, aktywności lub diecie powiązanej z konkretnym stanem zdrowia. Notatki głosowe są automatycznie transkrybowane i dołączane do odpowiednich zapisów EKG. Proszę pamiętać, że firma AliveCor gromadzi informacje przekazywane za pomocą notatek, znaczników lub notatek głosowych, w tym wszelkie dane osobowe lub informacje poufne, które użytkownik zdecyduje się udostępnić przy pomocy tych funkcji.
 • Informacje gromadzone z telefonu lub zegarka użytkownika. Oprócz danych opisanych powyżej firma AliveCor gromadzi również podstawowe informacje z urządzenia mobilnego użytkownika, w tym dane na temat modelu urządzenia i wersji systemu operacyjnego, identyfikator urządzenia, język urządzenia, aktywność w Aplikacji oraz czas otwarcia Aplikacji.

  Jeśli użytkownik zdecyduje się połączyć swoje urządzenie mobilne ze zgodną usługą strony trzeciej, np. Apple Health czy Google Fit, firma AliveCor będzie za zgodą użytkownika gromadzić informacje z jego profilu użytkownika, w tym: nazwę użytkownika i adres e-mail, tętno (w uderzeniach na minutę), liczbę kroków i pokonany dystans, rodzaj aktywności, poziomy saturacji glukozy i tlenu, aktywne i spoczynkowe poziomy energii, analizę snu, odczyty ciśnienia krwi, a także historię treningów.
 • Gdy użytkownik korzysta z funkcji Premium. Jeśli użytkownik zdecyduje się na usługę Premium, będziemy gromadzić również informacje dodatkowe związane z tą usługą. Niektóre funkcje Premium są usługami płatnymi. Podczas dokonywania płatności za pośrednictwem Usługi konieczne może być podanie usługodawcom zewnętrznym adresu do wysyłki oraz informacji dotyczących rachunku bankowego, na przykład numeru karty kredytowej. Firma AliveCor nie gromadzi ani nie przechowuje informacji o rachunku bankowym, chociaż może otrzymywać identyfikatory transakcji i informacje podsumowujące, które nie zawierają numerów kart kredytowych ani kont bankowych.
 • Gdy użytkownik korzysta z usługi KardiaPro. Kiedy pracownicy służby zdrowia rejestrują się w usłudze KardiaPro, nasza firma prosi ich o podanie swojego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu). Kiedy dostawca usług medycznych prześle informacje o pacjencie za pośrednictwem usługi KardiaPro, na podstawie zgody zarówno pacjenta, jak i pracownika służby zdrowia, nasza firma otrzymuje informacje z profilu pacjenta, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, płeć, numer dokumentacji medycznej oraz wszelkie uwagi, znaczniki lub notatki głosowe przesłane przez pracownika służby zdrowia. Dane użytkowników z EOG wprowadzone przez dostawców usług medycznych korzystających z KardiaPro są niezależnie kontrolowane przez dostawców usług medycznych i firmę AliveCor oraz podlegają niniejszej Polityce prywatności oraz politykom prywatności dostawców usług medycznych. Wszystkie inne dane użytkowników z EOG gromadzone za pośrednictwem Usługi podlegają niniejszej Polityce prywatności, w ramach której firma AliveCor jest Administratorem danych.
 • Gdy użytkownik korzysta z usługi interpretacji klinicznej. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z Usługi interpretacji klinicznej AliveCor, zgodnie z definicją w Warunkach korzystania z usług AliveCor na stronie https://www.kardia.com/terms-of-service nasza firma otrzyma wyniki analizy klinicznej użytkownika oraz dostarczy je użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji.
 • Gdy użytkownik kontaktuje się z firmą AliveCor. Gdy użytkownik kontaktujesz się bezpośrednio z firmą AliveCor, na przykład z jej zespołem obsługi klienta, firma AliveCor otrzymuje treść wiadomości użytkownika lub wszelkie dodane przez niego załączniki, a także wszelkie informacje dodatkowe, które zechce podać użytkownik.

Jak firma AliveCor wykorzystuje dane użytkownika

Firma AliveCor przetwarza dane użytkownika, w tym jego dane osobowe, w następujących celach:

 • W celu świadczenia na rzecz użytkownika Usługi, komunikowania się z użytkownikiem w sprawie sposobu korzystania z Usługi AliveCor, odpowiadania na zapytania użytkownika oraz w innych celach związanych z obsługą klienta.

  W celu dostosowania treści i informacji, które AliveCor może wysyłać lub wyświetlać użytkownikowi, w celu oferowania możliwości dostosowania lokalizacji oraz personalizacji pomocy oraz instrukcji, a także spersonalizowania w dowolny inny sposób wrażeń użytkownika podczas korzystania z Usługi.
 • W celu badania oraz opracowywania nowych produktów i funkcje, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a także, jeśli jest to wymagane, za zgodą użytkownika.
 • W celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz, jeśli jest to wymagane, za zgodą użytkownika. Na przykład firma AliveCor może wykorzystywać takie informacje użytkownika, jak adres e-mail, do wysyłania mu wiadomości i biuletynów, ofert specjalnych i promocji lub w inny sposób kontaktowania się z nim w sprawie produktów lub informacji, które zdaniem AliveCor mogłyby go zainteresować. Firma AliveCor Może również wykorzystywać informacje, które otrzymuje na temat użytkownika, w celu wspomagania reklamowania sowich usług w witrynach internetowych stron trzecich. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail w dowolnym momencie zgodnie z poniższymi informacjami.
 • Aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do Usługi oraz z niej korzystają, zarówno w sposób zbiorowy, jak i zindywidualizowany, w celu ulepszania Usługi oraz reagowania na życzenia i preferencje użytkowników, a także w innych celach analitycznych.
 • W celu dostosowania treści i informacji, które AliveCor może wysyłać lub wyświetlać użytkownikowi, aby zrozumieć, czy zarejestrowane zapisy EKG są danymi osobowymi użytkownika czy może danymi gości, w celu oferowania możliwości dostosowania lokalizacji oraz personalizacji pomocy oraz instrukcji, a także spersonalizowania w dowolny inny sposób wrażeń użytkownika podczas korzystania z Usługi.
 • W celu zarządzania ankietami i kwestionariuszami.
 • W celu zachowania zgodności z zobowiązaniami prawnymi w ramach ogólnej działalności biznesowej AliveCor, a także w innych celach związanych z administracją biznesową.
 • Jeżeli firma AliveCor uważa, że konieczne jest przeprowadzenie dochodzenia albo zapobiegnięcie krokom lub podjęcie kroków w związku z działaniami niezgodnymi z prawem, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami związanymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub naruszeniami Warunków użytkowania usług AliveCor lub niniejszej Polityki prywatności.

Jak firma AliveCor udostępnia dane użytkownika.

Nasza firma może udostępniać dane użytkownika, w tym jego dane osobowe, w następujące sposoby:

 • Partnerzy zewnętrzni AliveCor. Za zgodą użytkownika firma AliveCor może udostępniać informacje z Usługi partnerom zewnętrznym, w tym dane osobowe użytkownika i dane zgromadzone z jego urządzeń.
 • Dostawcy usług medycznych lub rodzina. Za zgodą użytkownika firma AliveCor może udostępniać jego dane, w tym informacje gromadzone z podłączonych przez niego urządzeń dostawcom usług medycznych lub członkom rodziny (np. najbliższej rodzinie lub znajomym), których użytkownik wyznaczy do otrzymywania takich informacji.
 • Badania kliniczne. Za zgodą użytkownika lekarze i personel programów badań klinicznych mogą korzystać z Usługi jako środka gromadzenia danych pod kątem badania. Jeśli Usługa jest wykorzystywana w ramach badania klinicznego, nasza firma będzie wykorzystywać i udostępniać informacje o badaniu klinicznym gromadzone za pośrednictwem Usługi zgodnie z umową z programem badań klinicznych oraz wszelkimi oświadczeniami dotyczącymi prywatności przekazanymi użytkownikowi w ramach badania klinicznego.
 • Inne aplikacje mobilne ukierunkowane na zdrowie. Za zgodą użytkownika firma AliveCor może udostępniać informacje z jego profilu oraz gromadzone z urządzeń połączonych z innymi mobilnymi aplikacji ukierunkowanymi na zdrowie zainstalowanymi na urządzeniu mobilnym użytkownika, aby pomóc mu śledzić informacje o jego zdrowiu i samopoczuciu. Jeśli użytkownik udostępni swoje dane tym aplikacjom, jego dane osobowe, w tym informacje o stanie zdrowia, będą wykorzystywane zgodnie z politykami prywatności tych oddzielnych aplikacji, a nie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Informacje zbiorcze i pozbawione elementów umożliwiających identyfikację. Firma AliveCor może udostępniać informacje zbiorcze lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację — tak, aby nie można ich było wykorzystać do identyfikacji osoby — stronom trzecim w celach marketingowych, reklamowych, badawczych itp.
 • Badacze medyczni. Firma AliveCor może udostępniać dane gromadzone za pośrednictwem Usługi badaczom medycznym oraz innym organizacjom badawczym, w tym informacje o profilu pozbawione elementów umożliwiających identyfikację oraz dane gromadzone z podłączonych urządzeń użytkownika. Na przykład AliveCor może udostępniać takie informacje, jak płeć, wzrost, waga czy dane o przyjmowanych lekach, które zostały udostępnione użytkownika, a także dane z podłączonych urządzeń. Natomiast nasza firma nie będzie udostępniać imienia ani nazwiska użytkownika, ani innych informacji, które umożliwiałyby jego identyfikację.
 • Spółki powiązane. Firma AliveCor może ujawnić informacje gromadzone od użytkownika swoim spółkom powiązanym lub zależnym. jeśli jednak to zrobi, wykorzystywanie i ujawnianie tych danych osobowych będzie podlegać niniejszej Polityce.
 • Usługodawcy. Firma AliveCor przekazuje wybrane zgromadzone informacje dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom zewnętrznym, którzy wykonują funkcje usługowe potrzebne naszej firmie do prowadzenia działalności, takim jak dostawcy usług hostingowych, usług komunikacji e-mail, usług obsługi klienta, usług analitycznych oraz usług marketingowych i reklamowych, w oparciu o instrukcje AliveCor oraz zgodnie z niniejszą Polityką i wszelkimi innymi odpowiednimi środkami zachowania poufności i bezpieczeństwa.
 • Przejęcia biznesowe. Jeśli firma AliveCor zostanie przejęta przez inną organizację lub połączona z innym przedsiębiorstwem, jeśli zasadniczo wszystkie aktywa AliveCor zostaną przeniesione do innej firmy lub w ramach postępowania upadłościowego lub reorganizacji, firma AliveCor w stosowny sposób powiadomi użytkowników, których to dotyczy, przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych nowemu podmiotowi.
 • W odpowiedzi na postępowanie prawne. Firma AliveCor może ujawnić informacje gromadzone od użytkownika, aby zachować zgodność z prawem albo w związku z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym, takim jak odpowiedź na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu.
  • Uwaga: Polityką firmy AliveCor jest zawiadamianie użytkownika o procesie prawnym mającym na celu uzyskanie dostępu do jego informacji, np. nakazie przeszukania, nakazie sądowym lub wezwaniu do sądu, chyba że jest to zabronione przez prawo. W przypadkach, w których orzeczenie sądowe określa okres nieujawniania informacji, firma AliveCor prześle stosowne zawiadomienie po upływie tego okresu. Wyjątki od firmowej polityki powiadamiania obejmują okoliczności naglące lub przynoszące efekt odwrotny do zamierzonego, na przykład gdy dojdzie do nagłego przypadku wiążącego się z niebezpieczeństwem śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
 • Aby chronić naszą firmę i innych. Firma AliveCor może ujawniać informacje gromadzone od użytkownika, jeśli uważa, że konieczne jest przeprowadzenie dochodzenia albo zapobiegnięcie krokom lub podjęcie kroków w związku z działaniami niezgodnymi z prawem, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami związanymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub naruszeniami Warunków użytkowania usług AliveCor lub niniejszej Polityki prywatności, lub gdy mogą stanowić dowód w sporze sądowym, w który zaangażowana jest firma AliveCor.
 • Analityka stron trzecich. Firma AliveCor używa zautomatyzowanych urządzeń i aplikacji, np. Google Analytics i Mixpanel, w celu oceny korzystania z Usługi. Nasza firma może również korzystać z innych rozwiązań analitycznych do oceny Usługi. AliveCor używa tych narzędzi, aby ulepszać Usługę, wydajność i wrażenia użytkowników. Użytkownicy mogą zrezygnować ze śledzenia analitycznego Mixpanel, odwiedzając stronę https://mixpanel.com/optout. Jeśli użytkownik zdecyduje rezygnować z usługi Mixpanel, będzie musiał to zrobić na każdym używanym urządzeniu.

Informacje dotyczące Tarczy Prywatności dla rezydentów UE i Szwajcarii

Firma AliveCor działa zgodnie z Zasadami ramowymi UE-UK-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-UK-USA) oraz Zasadami ramowymi Swiss-UK-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności Szwajcaria-UK-USA) określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych zgodnie z Tarczą Prywatności. Firma AliveCor poświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami niniejszej Polityki prywatności a zasadami Tarczy Prywatności pierwszeństwo mają zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z certyfikatem firmy AliveCor, należy odwiedzić witrynę http://www.privacyshield.gov.

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności firma AliveCor zobowiązuje się do rozpatrywania skarg związanych z prywatnością użytkownika oraz gromadzeniem lub wykorzystywaniem przez AliveCor jego danych osobowych wedle postanowień Tarczy Prywatności. Osoby z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące polityki Tarczy Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z firmą AliveCor pod poniższym adresem kontaktowym.

privacy@alivecor.com
AliveCor, Inc.
Attn. Privacy
189 Bernardo St., Ste. 100
Mountain View, CA 94043

Ponadto firma AliveCor zobowiązała się do przekazywania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności do BBB EU PRIVACY SHIELD, organizacji non-profit zajmującej się alternatywnym rozwiązywaniem sporów zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych oraz obsługiwanej przez Council of Better Business Bureaus (CBBB). Jeśli użytkownik nie otrzyma na czas potwierdzenia swojej skargi lub jeśli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, powinien odwiedzić stronę http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę.

Należy pamiętać, że jeśli skarga nie zostanie rozwiązana za pośrednictwem tych kanałów, w ograniczonych okolicznościach dostępna może być wiążąca opcja arbitrażu przed panelem arbitrów Tarczy Prywatności.

Federalna Komisja Handlu ma jurysdykcję z organem egzekucyjnym w zakresie przestrzegania przez firmę AliveCor postanowień Tarczy Prywatności.

Zasady Tarczy Prywatności opisują odpowiedzialność firmy AliveCor za dane osobowe, które następnie przekazuje agentowi zewnętrznemu. Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności firma AliveCor pozostaje odpowiedzialna za przekazanie danych osobowych stronom trzecim działającym jako agenci firmy, chyba że AliveCor będzie w stanie udowodnić, że nie była stroną wydarzeń, które doprowadziły do powstania szkód.

Należy pamiętać, że firma AliveCor może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych osób z UE i Szwajcarii zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności w odpowiedzi na żądania prawne władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa.

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika oraz używane przez przeglądarki internetowe w celu dostarczania spersonalizowanych treści oraz zapamiętywania loginów i ustawień konta. Oprócz poprawy komfortu użytkowania firma AliveCor używa plików cookie i podobnych technologii w celach analitycznych i reklamowych. Użytkownik może zarządzać swoimi plikami cookie lokalnie, dostosowując ustawienia przeglądarki, lub może też zrezygnować z otrzymywania reklam ukierunkowanych za pośrednictwem plików cookie na stronie networkadvertising.org/choices lub aboutads.info/choices. Ponieważ nie ma jeszcze wspólnego zrozumienia sposobu interpretacji sygnałów „Nie śledź”, firma AliveCor nie jest w stanie odpowiadać na żądania „Nie śledź” z przeglądarek, natomiast monitoruje aktualizacje na ten temat i wróci do tej zasady po ustaleniu wspólnego standardu.

Łącza do stron zewnętrznych

Usługa AliveCor może zawierać łącza do witryn internetowych stron trzecich. Dostęp do linkowanych witryn internetowych oraz korzystanie z nich nie są regulowane niniejszą Polityką prywatności, lecz politykami prywatności tych witryn zewnętrznych. Firma AliveCor nie ponosi odpowiedzialności za praktyki informacyjne stosowane w witrynach zewnętrznych.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Firma AliveCor wdrożyła rozsądne środki ostrożności w celu ochrony gromadzonych przez nią informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, a także nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. Należy pamiętać, że pomimo najlepszych starań naszej firmy żadne środki bezpieczeństwa danych nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa.

Użytkownik powinien podjąć własne kroki w celu zabezpieczenia się przed nieautoryzowanym dostępem do jego hasła, telefonu i komputera, między innymi poprzez wylogowywanie się po korzystaniu ze współdzielonego komputera, tworzenie mocnych haseł, których nie zna nikt inny oraz których nie można łatwo odgadnąć, a także przechowywanie swojego loginu i hasła w bezpiecznym miejscu. Firma AliveCor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone, skradzione lub skradzione hasła ani za jakąkolwiek aktywność na koncie użytkownika wynikającą z nieautoryzowanego działania związanego z hasłem.

Dostęp do danych osobowych użytkownika, ich przechowywanie i usuwanie

Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich przesłanych danych osobowych oraz modyfikować je, logując się na swoje konto i aktualizując informacje w swoim profilu. Należy pamiętać, że kopie informacji, które zostały zaktualizowane, zmodyfikowane lub usunięte przez użytkownika, mogą być pewien czas widoczne na zapisanych w pamięci podręcznej lub zarchiwizowanych stronach Usługi. Dane osobowe użytkownika, w tym dane EKG, są przechowywane i dostępne na jego urządzeniu, jak również w chmurze.

Firma AliveCor przechowuj informacje związane z kontem użytkownika do momentu usunięcia konta. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie, kontaktując się z obsługą klienta pod adresem privacy@alivecor.com. Należy pamiętać, że usuwanie informacji o koncie może zająć trochę czasu, a firma AliveCor może je zachować ze względów prawnych lub w celu zapobiegania szkodom, w tym zgodnie z opisem w sekcji Jak udostępniane są informacje.

Jakie są dostępne opcje dotyczące promocyjnych i informacyjnych wiadomości e-mail?

Firma AliveCor może cyklicznie wysyłać użytkownikowi promocyjne lub informacyjne wiadomości e-mail. Użytkownik może zrezygnować z takiej komunikacji, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że przetworzenie próśb o rezygnację może zająć naszej firmie do 10 dni roboczych. Firma AliveCor może nadal wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail dotyczące jego konta lub wszelkich usług, o które prosił lub które było świadczone na jego rzecz.

Użytkownicy poniżej 18. roku życia

Usługi AliveCor nie są przeznaczone dla użytkowników poniżej 18. roku życia. Jeśli firma AliveCor odkryje, że użytkownik poniżej 18. roku życia przekazał jej swoje dane osobowe, nasza firma usunie takie informacje ze swoich systemów.

Przepisy dotyczące prywatności w stanie Kalifornii.

Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA), która wymaga on naszej firmy powiadomienia mieszkańców stanu Kalifornia, że mają prawo:

 • zrezygnować ze sprzedaży danych osobowych,
 • wiedzieć o zgromadzonych, ujawnionych lub sprzedanych danych osobowych,
 • zażądać usunięcia danych osobowych,
 • być traktowanym bez dyskryminacji, jeśli skorzystają z tych praw.

Więcej informacji na temat: źródeł, z których gromadzimy dane osobowe, można znaleźć powyżej w sekcji „Informacje, które firma AliveCor gromadzi na temat użytkownika"; celi biznesowych i handlowych, dla których zbieramy dane osobowe, można znaleźć powyżej w sekcji „Jak firma AliveCor wykorzystuje dane użytkownika"; kategorii odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane lub sprzedawane, można znaleźć powyżej w sekcji „Jak firma AliveCor udostępnia dane użytkownika".

Firma AliveCor nie sprzedaje żadnych danych osobowych gromadzonych od użytkowników podczas korzystania przez nich z Usługi AliveCor.

W witrynie internetowej AliveCor używane są pliki cookie, które gromadzą i udostępniają informacje zbierane z przeglądarki internetowej użytkownika w celu targetowania behawioralnego, które w ramach CCPA jest traktowane jako „sprzedaż” . Nie będzie tego robić, jeśli użytkownik kliknie w witrynie łącze „Nie sprzedawaj moich danych osobowych”. Ponadto użytkownik może zrezygnować z gromadzenia jego danych na potrzeby reklam behawioralnych, odwiedzając stronę networkadvertising.org/choices lub aboutads.info/choices.

Aby złożyć wniosek w ramach kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów albo w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności lub praktyk AliveCor, prosimy o kontakt na adres privacy@alivecor.com.

RODO — prawa dla użytkowników z EOG i możliwości AliveCor w przypadku użytkowników z całego świata

Jakie są moje prawa? Osoby znajdujące się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. AliveCor zapewni możliwość korzystania z pewnych praw wszystkim swoim użytkownikom z całego świata, w tym:

prawo dostępu do swoich danych osobowych,

prawo do poprawiania lub sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych,

prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przeniesienia danych osobowych.

Firma AliveCor traktuje zgodę użytkownika jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w następujących celach:

 • wstępne gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem Usługi,
 • dostarczanie informacji marketingowych lub promocyjnych. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z takiej komunikacji, klikając łącze„Anuluj subskrypcję” znajdujące się w aktualizacjach e-mail od AliveCor lub zmieniając swoje preferencje kontaktowe.

Ponadto firma AliveCor przetwarza dane osobowe w oparciu o swoje zobowiązania umowne do świadczenia Usługi zgodnie z opisem w sekcji „Jak firma AliveCor wykorzystuje dane użytkownika”, w tym:

 • Aby umożliwić działanie Usługi zgodnie z oczekiwaniami.
 • Aby komunikować się z użytkownikiem w odpowiedzi na zapytania dotyczące obsługi klienta, dostarczać niepromocyjne wiadomości e-mail związane z usługami lub zarządzać ankietami i kwestionariuszami.
 • Aby dostosowywać wrażenia użytkownika na postawie regionu. Na przykład, AliveCor przetwarza żądania usługi interpretacji klinicznej przesyłane od użytkowników z EOG za pośrednictwem partnera usług interpretacji klinicznych z siedzibą w EOG.

W niektórych przypadkach AliveCor może przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązkiem prawnym lub w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby.

W przypadku użytkowników z EOG wyłącznie zgodnie z wymaganiami RODO można wyłączyć przechowywanie lokalne i w chmurze poprzez przejście do ustawień i ustawienie przełącznika w pozycji „Wyłączono”. Jeśli użytkownik wyłączy tę funkcję, żadne dane EKG nie będą przechowywane ani w chmurze, ani na jego urządzeniu, a AliveCor nie będzie w stanie odzyskać tych danych i nie będzie wysyłać raportów, na przykład raportów miesięcznych w ramach usług Premium.

Niniejsza Polityka prywatności może nie mieć zastosowania do wszystkich użytkowników z EOG. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do użytkowników z EOG korzystających z Usług pod kierunkiem lekarza oraz w przypadku, gdy lekarz i pacjent zawarli między sobą umowę obejmującą korzystanie z Usług. W takim przypadku lekarz lub jego instytucja kontroluje dane zgromadzone za pośrednictwem usługi KardiaMobile i Aplikacji, a zastosowanie będzie miała polityka prywatności lekarza lub jego instytucji, a nie niniejsza Polityka prywatności.

Dane użytkowników z EOG wprowadzone przez dostawców usług medycznych korzystających z KardiaPro są kontrolowane przez świadczeniodawcę, a nie firmę AliveCor, oraz podlegają polityce prywatności dostawcy usług medycznych, nie niniejszej Polityce prywatności. Wszystkie inne dane użytkowników z EOG gromadzone za pośrednictwem Usługi podlegają niniejszej Polityce prywatności, w ramach której firma AliveCor jest Administratorem danych.

Jak mogę korzystać z moich indywidualnych praw? Użytkownicy AliveCor, których dane podlegają niniejszej Polityce prywatności, znajdujący się na całym świecie, mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz aktualizować je w następujące sposoby:

 • posiadacze kont mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych i aktualizować je za pośrednictwem ustawień konta na platformie AliveCor;
 • posiadacze kont mogą skorzystać z przysługującego im prawa do usunięcia danych i przenoszenia danych, kontaktując się z przedstawicielem administratora danych AliveCor pod adresem privacy@alivecor.com.
 • AliveCor nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkowników, którzy nie tworzą kont AliveCor.

Należy pamiętać, że AliveCor może zażądać od użytkownika dodatkowych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości, zanim ujawni mu jakiekolwiek dane osobowe lub dotyczące konta.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących praktyk naszej firmy w zakresie prywatności prosimy o kontakt na adres privacy@alivecor.com.

AliveCor, Inc.
Attn. Privacy
444 Castro St #600
Mountain View, CA 94041

Jeśli użytkownik jest klientem z EOG i nie może skontaktować się z AliveCor w sprawie Twojego problemu, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych, ma prawo skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.

Zmiany w niniejszej Polityce

Niniejsza Polityka jest aktualna od podanej powyżej daty wejścia w życie. Firma AliveCor może od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę, Zaleca się więc jej okresowe przeglądanie pod kątem wprowadzonych zmian. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki są publikowane w Usłudze. Jeśli firma AliveCor wprowadzi jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce, które w istotny sposób wpłyną na praktyki firmy w odniesieniu do wcześniej zgromadzonych danych osobowych użytkownika, firma AliveCor dołożymy wszelkich starań, aby z wyprzedzeniem powiadomić użytkownika o takiej zmianie.